توجه :پذیرفته شده گرامی به منظور ورود به سامانه کدملی و شماره داوطلبی ( شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی) خود را وارد و از قسمت "مشاهده درخواست " نتیجه خود را پیگیری نمایید.

 کد ملی را بدون خط تیره و به همراه صفرهای ابتدایی وارد نمایید
کد ملی
  شماره دانشجویی را وارد نمایید
شماره دانشجویی
  ورودی های جدید، شناسه انتخاب رشته را وارد نمایید
شناسه انتخاب رشته
ورود متن


توجه :پذیرفته شده گرامی به منظور ورود به سامانه کدملی و شماره داوطلبی ( شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی) خود را وارد نمایید.